Politica de confidentialitate


S.C. SALROM S.R.L. este o companie înregistrată în România, cu sediul în mun. Sibiu, str. Ştrandului, Nr. 23/15, cod poştal 550068, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/320/2002, având CUI RO 14602693.

Compania noastră îşi asumă responsabilitatea de a proteja datele dvs. cu caracter personal şi de a respecta reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi orice alt act normativ aplicabil pe teritoriul României.


Ce date cu caracter personal prelucrăm

Nume şi prenume

Adresa/Domiciliul

Număr/numere de telefon

Adresa de e-mail

Informaţii provenite din documentele ce atestă plăţi în executarea contractului/contractelor devenite disponibile (cod IBAN, banca plătitorului)

Cod numeric personal/număr de identificare

Registrele şi alte documente contabile obligatorii


Care este scopul prelucrării

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este asigurarea serviciilor în beneficiul dvs., respectiv încheierea şi executarea contractului/contractelor între compania noastră şi dvs.

Acest scop poate include:

 1. a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 2. b) Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 3. c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 4. d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile companiei.

Cât timp se păstrează datele cu caracter personal

Datele dvs. sunt păstrate pe întreaga perioadă a fiinţării/existenţei relaţiilor contractuale plus (I) un termen de 3 ani calculat de la data la care compania obţine un titlu executoriu ce nu mai poate fi contestat referitor la îndeplinirea de către client a obligaţiilor asumate şi rămase neexecutate; (II) un termen de 10 ani calculaţi de la 1 ianuarie a anului următor celui în care încetează efectele contractului, pentru documentele contabile obligatorii arhivate.


Cui se transmit datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise furnizorilor de servicii de curierat şi furnizorilor de servicii de plată/bancare.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

De asemenea, datele dvs. pot fi transmise către terţi, persoane juridice de drept privat care se ocupă de recuperarea şi colectarea sumelor restante, în baza unor contracte pe care le vom încheia în acest scop.


Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor statuează o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Acces. Ne puteţi cere să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, să vă punem la dispoziţie o copie a acestor date, să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v‑au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificare. Ne puteți solicita să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal care sunt greşite sau incomplete.

Ştergerea datelor. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în una sau mai multe dintre situaţiile de mai jos:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare. Menţionăm că procesul de ştergere a datelor este un proces ireversibil.


Restricţionarea prelucrării datelor. Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • exactitatea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm conformitatea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 • pentru a proteja drepturile companiei sau ale altei persoane fizice sau juridice.


Portabilitatea datelor. Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare situaţie numai dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și prelucrarea se face prin mijloace automate.


Opoziţia. Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.


Luarea de decizii automate. Puteți solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs., este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs. sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.


Reclamaţii/plângeri. Vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are sediul în Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Romania; Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa şi instanţei.

Vă reamintim că ne puteţi oricând contacta prin intermediul adresei de e-mail, prin poştă/curier la adresa noastră menţionată mai sus. O să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să prelungim justificat acest termen, urmând a vă anunţa din timp despre aceasta. Termenul nu va fi prelungit cu mai mult de două luni.

Compania noastră nu solicită taxe în legătură cu exercitarea vreunui drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, situaţie în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice taxe aplicate înainte de a vă soluționa cererea.